Odpowiedź dla akcjonariuszy na komunikat KNF z 29.08.2023

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie na prośbę głównego akcjonariusza Spółki informuje, że komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. dotyczący informacji o zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami spółki Milisystem S.A. nie dotyczy Spółki ani jej organów. Zarząd Spółki oraz jej Rada Nadzorcza są wyczulone w zakresie nabywania akcji (m.in. okresy zamknięte i obowiązki notyfikacyjne) i prawidłowo realizują ciążące na nich obowiązki. Spółka nie posiada wiedzy o akcjonariuszach Spółki, poza zawiadomieniami przekazywanymi przez akcjonariuszy przekraczających wskazane prawem progi akcji. Obecny Zarząd funkcjonuje od stycznia bieżącego roku, a w latach poprzednich doszło do bardzo znaczących zmian w strukturze akcjonariatu, organach Spółki oraz profilu jej działalności.

Spółka nie ma też prawnych ani faktycznych możliwości kontroli akcjonariatu. Co więcej, Spółka próbowała potwierdzić stan posiadania jednego z głównych akcjonariuszy, ale ani GPW w Warszawie S.A. ani KDPW S.A. nie były w stanie pomóc Spółce w tym zakresie.

Spółka oświadcza, że nie była informowana o jakichkolwiek czynnościach związanych z przedmiotowym zawiadomieniem.

Spółka konsekwentnie realizuje obraną strategię rozwoju i przedmiotowe zawiadomienie w żaden sposób nie zakłóca jej realizacji.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w przypadku naruszenia jej dobrego imienia podejmie odpowiednie kroki prawne w celu ochrony swoich słusznych interesów.